Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. Opleidingscentrum School of Touch, te Eindhoven, bij KvK ingeschreven onder nummer 12.05.76.37, (hierna te noemen School of Touch), de gebruikers van deze algemene cursusvoorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon of opdrachtgever (hierna te noemen deelnemer) waarmee School of Touch als docenten of organisatie een overeenkomst voor cursusmateriaal/artikelen, cursus, workshop, training, opleiding of lezing(hierna te noemen: cursus of cursusmateriaal/artikelen) heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene cursusvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen School of Touch en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met School of Touch overeengekomen worden.
2. Deze algemene cursusvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met School of Touch voor de uitvoering waarbij derden betrokken zijn.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene cursusvoorwaarden nietig zijn of nietig verklaard mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene cursusvoorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Aanmeldingen

1. De student meldt zich via www.schooloftouch.nl aan. Door het inschrijfformulier in  te vullen en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Vervolgens ontvangt de deelnemer automatisch een bevestiging per email. Hiermee is de deelnemer officieel ingeschreven. Daaropvolgend wordt de factuur per email toegestuurd.
2. Opleidingscentrum School of Touch is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.
3. Prijzen zijn in Euro en vrijgesteld van de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.
4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.
5. Na inschrijving via de website treedt de volgende wettelijke regeling in werking: de annuleringsregeling is van kracht na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door School of Touch

1. School of Touch behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers (minimum aantal deelnemers is 6) of calamiteiten een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal School of Touch een passend alternatief aanbieden.
2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door School of Touch noodzakelijk zijn, heeft School of Touch het recht de cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
3.In het geval van overmacht aan de kant van School of Touch, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor School of Touch niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan School of Touch de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen.
4.In het geval van wijziging in de cursusdata door School of Touch zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen naar rato teruggestort.
5.In het geval van annulering door School of Touch krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. School of Touch is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer

1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk overeengekomen.
Voor het omzetten van een cursus of cursusdatum wordt tot 3 weken voor de cursus €25,00 administratiekosten in rekening gebracht, tussen 3 en 1 weken voor de cursus €50,00, binnen 1 week voor aanvang van de cursus is wijziging niet mogelijk.
2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
3. Afhankelijk waarop School of Touch de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
– Tussen 8 en 4 maanden vóór aanvang van de cursus administratiekosten ad €50,00
– Tussen 3 en 1 maanden vóór aanvang van de cursus 50% van de cursuskosten met een minimum van €50,00.
– Bij minder dan 1 maand vóór aanvang van de cursus 100% van de cursuskosten.
4. Indien de cursist door omstandigheden, hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische grond, niet in staat is de (gehele) cursus of opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de cursist. Het is niet mogelijk om de cursus door een plaatsvervanger te laten volgen. Wel kan eventueel in overleg de gemiste les(sen) ingehaald worden op een ander tijdstip en/of locatie zonder bijkomende kosten in een andere cursusgroep. Eventueel kan er een aangepaste les gegeven worden als er meerdere uitvallers zijn, tegen een door School of Touch te bepalen bedrag.

Artikel 6: Herkansing van toetsing

1. Indien bij een cursus sprake is van een toetsing staat dit aangegeven bij de cursusinformatie en gelden de onderstaande afspraken.
2. De theoretische toetsing bestaat uit opdrachten en een reflectieverslag van het gebodene en hoe dat in de praktijk van alledag te integreren is. Het laat zien, in hoeverre de cursist om weet te gaan met de theoretische informatie. Uit de theoretische toetsing blijkt de mate waarin dit gelukt is; eventuele manco’s worden in het laatste cursusblok extra toegelicht.
2.1. De opdrachten moeten volledig zijn uitgevoerd.
3. In geval dat de praktische toetsing onvoldoende beoordeeld wordt, krijgt de cursist de kans om na een periode van oefening (met name op punten die uit de toetsing blijkend, voor verbetering vatbaar zijn) kosteloos een herkansingsmogelijkheid geboden tijdens het examenblok van een volgende cursus.
3.1. Het is ook mogelijk om een herkansing 1:1 te laten plaatsvinden: de cursist zorgt in dat geval zelf voor een model. Kosten volgens het geldende uurtarief naar rato, minimaal 1,5 uur (proeve van bekwaamheid + individueel doornemen van verbeterpunten)

Artikel 7: Betaling

1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op rekening van School of Touch o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.
1.1. Indien een betaling van cursusgeld in termijnen gewenst is dan kan dit na voldoening van het aanbetalingsbedrag in twee vervolgtermijnen vermeerderd met 5% van het totale cursusbedrag. Het volledige bedrag dient voor afsluiting van de cursus te zijn betaald.
1.2. Het verschuldigde bedrag voor cursusmateriaal/artikelen en/of nabestellingen, wat niet bij het cursusgeld is inbegrepen, dient na toezending van een factuur, op de bankrekening van School of Touch overgemaakt te worden.
2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Bij niet-betaling binnen de overeengekomen datum, na de factuurdatum, kan School of Touch de deelnemer een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de deelnemer in rekening gebracht.
Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.
3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk aantoonbaar is dat het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank is overgemaakt, of wanneer het bedrag contant ter plekke voldaan wordt. Bij een cursus kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is School of Touch te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.
4. Deelnemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

Artikel 8: Auteursrechten

1. Alle rechten van het door School of Touch verstrekte cursusmateriaal, websites, logo’s, en de door haar verstrekte documentatie berusten bij School of Touch, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
2. Zonder schriftelijk toestemming van School of Touch is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door School of Touch worden verzorgd.
3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is niet toegestaan.
4. Eventueel beeld- en geluidmateriaal dat door School of Touch wordt gemaakt tijdens cursussen wordt in mondeling overleg gedaan met de deelnemers en/of derden en blijft eigendom van School of Touch. Deelnemers krijgen materiaal te zien en/of te horen en kunnen schriftelijk toestemming geven dat materiaal gepubliceerd mag worden op website en/of gebruikt mag worden voor reclamedoeleinden.

Artikel 9: Website(s) School of Touch

1. Op de websites, welke geregistreerd zijn door School of Touch zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker (bezoeker, cliënt, deelnemer, behandelaar, therapeut) verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. Indien Bezoeker zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, geschiedt dat volledig voor eigen rekening en risico.
2. Ondanks dat School of Touch alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan School of Touch niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie. School of Touch beheert en onderhoudt de websites vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in, dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. School of Touch kan evenmin garanderen, dat de websites foutloos of ononderbroken functioneren. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere Bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Op de websites kan, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen worden naar informatie, producten en diensten, verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door School of Touch niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. School of Touch wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
Wanneer door een Bezoeker zonder verificatie of nader advies gebruik wordt gemaakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit voor eigen rekening en risico.
3. School of Touch, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkenrechten en octrooien) met betrekking tot op de websites gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch en beeldmateriaal en logo’s.) Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van School of Touch, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze websites zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van School of Touch. Indien Bezoeker berichten per e-mail aan School of Touch verzendt, wordt door Bezoeker het risico aanvaard, dat berichten door derden kunnen worden onderschept of gemanipuleerd.
4. School of Touch aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van haar websites. Onder andere aanvaardt School of Touch geen enkele aansprakelijkheid wat betreft a) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van haar websites b) de informatie die op of via deze websites ter beschikking wordt gesteld c) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de websites of per e-mail aan School of Touch aan Bezoeker en wordt gezonden d) het verlies van gegevens e) downloaden of gebruik van software die via de websites ter beschikking wordt gesteld of f) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.
5. School of Touch behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van de in dit artikel opgenomen disclaimer) te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Artikel 10:

Aansprakelijkheid met betrekking tot cursus

1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de deelnemer.
School of Touch is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.
2. School of Touch is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden.
3. School of Touch is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een deelnemer als gevolg van het onderling oefenen van en op een mededeelnemer of andere oefenpersonen voor, na of tijdens de cursus.
4. School of Touch is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
5. School of Touch is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat School of Touch is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledig gebleken gegevens.
6. School of Touch is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
7. School of Touch is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Aansprakelijkheid met betrekking tot cursusmateriaal/artikelen

1. School of Touch stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door School of Touch gebruikte cursusmateriaal.
2. School of Touch stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van alle artikelen die door School of Touch worden verkocht. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst School of Touch naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen.

Artikel 11: Grensoverschrijdend gedrag

1. School of Touch behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 12: Geheimhouding

1. De aan School of Touch verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met School of Touch, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van School of Touch, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan School of Touch worden gemeld.

Artikel 13: Bijzondere bepalingen

1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid verkeert en fysiek/mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening behorende bij een cursus is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemers.

Artikel 14: Gezondheidsverklaring

1. Deelnemer geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. School of Touch is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 15: Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. School of Touch voorziet in een klachtenprocedure.

Artikel 16: Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij de School of Touch.
School of Touch houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Deelnemer geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving voor een cursus aan akkoord te gaan met bovenstaande cursusvoorwaarden.

De voorwaarden van School of Touch zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

© School of Touch


Het werken als contactclown en Tactiel Stimulering hebben veel raakvlakken: Ontmoeten, afstemmen, contact, verbinden, respect, welzijn, rust en beleven.
De gedrevenheid van beide docenten Willfred en Emmy, het op de juiste manier overbrengen en de enthousiaste ideeën die ontstaan tijdens de lessen vanuit de medestudenten, maakt het dat ik deel uit kan gaan maken van verspreiding van een hele zinvolle behandelmethode. Een methode die in deze tijd en maatschappij ten volste ingezet dient te worden om mensen weer bij zichzelf te brengen.

Wij scoren gemiddeld een 9,4 op basis van 20 referenties
Wij scoren gemiddeld een 9,4 op basis van 20 referenties